SmallNuke


 —ÚūŗŪŤųÍŤ
√Žŗ‚Ūŗˇ ŮÚūŗŪŤŲŗ


ŐÓŤ šŤŗ„ŪÓŮÚŤųŚŮÍŤŚ ÔūÓ„ūŗžžŻ
    “ŚŮÚŤūÓ‚ŗŪŤŚ ŪŗŮÓŮÓ‚ VP 44 Ūŗ ŮÚŚŪšŚ

††ŐÓŚ ÓŠÓūůšÓ‚ŗŪŤŚ


    STEP - 3 Bosch (ŗŪŗŽÓ„ ÚūŚÚŁŚť ŮÚůÔŚŪŤ Ńőō)
    ŌūŚŮŮ šŽˇ ‚ÚůŽÓÍ RLS CRI 2.1

ŌūÓ„ūŗžžŻ ÔÓ ŗ‚ÚÓšŤŗ„ŪÓŮÚŤÍŚ
    –ŗÁŪÓŚ
    OBD II
    VAG
    Ford
—ÚŗÚŁŤ Ť šŗŪŪŻŚ
    ŃŽÓÍ šŗŪŪŻű 0 VAG
    ņšŗÔÚŚū 2KL
    Usb K-line
    őÝŤŠÍŤ Ford epic 92-94
    őÝŤŠÍŤ Ford epic 95-2000
    Common rail
    “ŚŮÚÔŽŗŪŻ ŪŗŮÓŮÓ‚ ŠÓÝ
 ÓšŻ ÓÝŤŠÓÍ OBD II
     ÓšŻ P0000-P0497
     ÓšŻ P0500-P0A29
     ÓšŻ P1000-P1495
     ÓšŻ P1500-P2091
    U  ÓšŻ
    C ÍÓšŻ
    B ÍÓšŻ

—ŮŻŽÍŤ

 ÓŪÚŗÍÚŻ
–ŚžÓŪÚ ŰÓūŮůŪÓÍ

 ‘Óūůž
‘Óūůž

 ŌÓŤŮÍ ÔÓ ŮŗťÚů ÔūÓ„ūŗžž Ť ÍÓšÓ‚ ŪŚŤŮÔūŗ‚ŪÓŮÚŚť DCi CDI hdi


 

  ÓšŻ P0000-P0497

P0001†††Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open

P0002†††Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance

P0003†††Fuel Volume Regulator Control Circuit Low

P0004†††Fuel Volume Regulator Control Circuit High

P0005†††Fuel Shutoff Valve C ontrol Circuit/Open

P0006†††Fuel Shutoff Valve C ontrol Circuit Low

P0007†††Fuel Shutoff Valve C ontrol Circuit H igh

P0008†††Engine Position System Performance (Bank1)

P0009†††Engine Position System Performance (Bank2)

P0010†††A Camshaft Position Actuator Circuit (Bank1)

P0011†††A Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)

P0012†††A Camshaft Position - Timing O ver-Retarded (Bank 1)

P0013†††B Camshaft Position - Actuator Circuit (Bank1)

P0014†††B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)

P0015†††B Camshaft Position - Timing O ver-Retarded (Bank 1)

P0016†††Crankshaft Position †Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor A)

P0017†††Crankshaft Position †Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor B)

P0018†††Crankshaft Position †Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor A)

P0019†††Crankshaft Position †Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor B)

P0020†††A Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 2)

P0021†††A Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2)

P0022†††A Camshaft Position - Timing O ver-Retarded (Bank 2)

P0023†††B Camshaft Position - Actuator Circuit (Bank 2)

P0024†††B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2)

P0025†††B Camshaft Position - Timing O ver-Retarded (Bank 2)

P0026†††Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 1)

P0027†††Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 1)

P0028†††Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2)

P0029†††Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2)

P0030†††HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 1)

P0031†††HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)

P0032†††HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)

P0033†††Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit

P0034†††Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit Low

P0035†††Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit High

P0036†††HO2S Heater Control C ircuit (Bank 1 Sensor 2)

P0037†††HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2)

P0038†††HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2)

P0039†††Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit Range/Performance

P0040†††O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1/ Bank 2 Sensor 1

P0041†††O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/ Bank 2 Sensor 2

P0042†††HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 3)

P0043†††HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 3)

P0044†††HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 3)

P0045†††Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit/Open

P0046†††Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Range/Performance

P0047†††Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Low

P0048†††Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit High

P0049†††Turbo/Super Charger Turbine Overspeed

P0050†††HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 1)

P0051†††HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 1)

P0052†††HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 1)

P0053†††HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 1)

P0054†††HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 2)

P0055†††HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 3)

P0056†††HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 2)

P0057†††HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 2)

P0058†††HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 2)

P0059†††HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 1)

P0060†††HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 2)

P0061†††HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 3)

P0062†††HO2S Heater Control C ircuit (Bank 2 Sensor 3)

P0063†††HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 3)

P0064†††HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 3)

P0065†††Air Assisted Injector Control Range/Performance

P0066†††Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit Low

P0067†††Air Assisted Injector Control Circuit High

P0068†††MAP/MAF †Throttle Position Correlation

P0069†††Manifold Absolute Pressure †Barometric Pressure Correlation

P0070†††Ambient Air Temperature Sensor Circuit

P0071†††Ambient Air Temperature Sensor Range/Performance

P0072†††Ambient Air Temperature Sensor C ircuit Low

P0073†††Ambient Air Temperature Sensor Circuit High

P0074†††Ambient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent

P0075†††Intake Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1)

P0076†††Intake Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1)

P0077†††Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 1)

P0078†††Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1)

P0079†††Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1)

P0080†††Exhaust Valve C ontrol Solenoid C ircuit High (Bank 1)

P0081†††Intake Valve Control Solenoid Circuit (Bank 2)

P0082†††Intake Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 2)

P0083†††Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 2)

P0084†††Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 2)

P0085†††Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 2)

P0086†††Exhaust Valve C ontrol Solenoid C ircuit High (Bank 2)

P0087†††Fuel Rail/System Pressure - Too Low

P0088†††Fuel Rail/System Pressure - Too High

P0089†††Fuel Pressure Regulator 1 Performance

P0090†††Fuel Pressure Regulator 1 C ontrol Circuit

P0091†††Fuel Pressure Regulator 1 C ontrol Circuit Low

P0092†††Fuel Pressure Regulator 1 C ontrol Circuit High

P0093†††Fuel System Leak Detected †Large Leak

P0094†††Fuel System Leak Detected †Small Leak

P0095†††Intake Air Temperature Sensor 2 C ircuit

P0096†††Intake Air Temperature Sensor 2 C ircuit Range/Performance

P0097†††Intake Air Temperature Sensor 2 C ircuit Low

P0098†††Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High

P0099†††Intake Air Temperature Sensor 2 C ircuit Intermittent/Erratic

P0100†††Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction

P0101†††Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem

P0102†††Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input

P0103†††Mass or Volume Air Flow Circuit High Input

P0104†††Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent

P0105†††Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction

P0106†††Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem

P0107†††Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input

P0108†††Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input

P0109†††Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent

P0110†††Intake Air Temperature Circuit Malfunction

P0111†††Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem

P0112†††Intake Air Temperature Circuit Low Input

P0113†††Intake Air Temperature Circuit High Input

P0114†††Intake Air Temperature Circuit Intermittent

P0115†††Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction

P0116†††Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem

P0117†††Engine Coolant Temperature Circuit Low Input

P0118†††Engine Coolant Temperature Circuit High Input

P0119†††Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent

P0120†††Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction

P0121†††Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem

P0122†††Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Low Input

P0123†††Throttle Position Sensor/Switch A Circuit High Input

P0124†††Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent

P0125†††Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control; ECT Excessive Time to Closed Loop Fuel Control

P0126†††Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation

P0128†††Coolant Thermostat Malfunction

P0129†††Barometric Pressure Too Low

P0130†††O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)

P0131†††O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)

P0132†††O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)

P0133†††O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)

P0134†††O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)

P0135†††O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)

P0136†††O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)

P0137†††O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)

P0138†††O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)

P0139†††O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)

P0140†††O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)

P0141†††O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)

P0142†††O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)

P0143†††O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)

P0144†††O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)

P0145†††O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)

P0146†††O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)

P0147†††O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)

P0150†††O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)

P0151†††O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)

P0152†††O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)

P0153†††O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)

P0154†††O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)

P0155†††O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)

P0156†††O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)

P0157†††O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)

P0158†††O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)

P0159†††O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)

P0160†††O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)

P0161†††O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)

P0162†††O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)

P0163†††O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)

P0164†††O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)

P0165†††O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)

P0166†††O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)

P0167†††O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)

P0170†††Fuel Trim Malfunction (Bank 1)

P0171†††Fuel Trim too Lean (Bank 1)

P0172†††Fuel Trim too Rich (Bank 1)

P0173†††Fuel Trim Malfunction (Bank 2)

P0174†††Fuel Trim too Lean (Bank 2)

P0175†††Fuel Trim too Rich (Bank 2)

P0176†††Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction

P0177†††Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance

P0178†††Fuel Composition Sensor Circuit Low Input

P0179†††Fuel Composition Sensor Circuit High Input

P0180†††Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction

P0181†††Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance

P0182†††Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input

P0183†††Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input

P0184†††Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent

P0185†††Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction

P0186†††Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance

P0187†††Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input

P0188†††Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input

P0189†††Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent

P0190†††Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction

P0191†††Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance

P0192†††Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input

P0193†††Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input

P0194†††Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent

P0195†††Engine Oil Temperature Sensor Malfunction

P0196†††Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance

P0197†††Engine Oil Temperature Sensor Low

P0198†††Engine Oil Temperature Sensor High

P0199†††Engine Oil Temperature Sensor Intermittent

P0200†††Injector Circuit Malfunction

P0201†††Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1

P0202†††Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2

P0203†††Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3

P0204†††Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4

P0205†††Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5

P0206†††Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6

P0207†††Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7

P0208†††Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8

P0209†††Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9

P0210†††Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10

P0211†††Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11

P0212†††Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12

P0213†††Cold Start Injector 1 Malfunction

P0214†††Cold Start Injector 2 Malfunction

P0215†††Engine Shutoff Solenoid Malfunction

P0216†††Injection Timing Control Circuit Malfunction

P0217†††Engine Overtemp Condition

P0218†††Transmission Over Temperature Condition

P0219†††Engine Overspeed Condition

P0220†††Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction

P0221†††Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem

P0222†††Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input

P0223†††Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit High Input

P0224†††Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent

P0225†††Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction

P0226†††Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem

P0227†††Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input

P0228†††Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit High Input

P0229†††Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent

P0230†††Fuel Pump Primary Circuit Malfunction

P0231†††Fuel Pump Secondary Circuit Low

P0232†††Fuel Pump Secondary Circuit High

P0233†††Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent

P0234†††Engine Overboost Condition

P0235†††Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction

P0236†††Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance

P0237†††Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low

P0238†††Turbocharger Boost Sensor A Circuit High

P0239†††Turbocharger Boost Sensor B Malfunction

P0240†††Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance

P0241†††Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low

P0242†††Turbocharger Boost Sensor B Circuit High

P0243†††Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction

P0244†††Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance

P0245†††Turbocharger Wastegate Solenoid A Low

P0246†††Turbocharger Wastegate Solenoid A High

P0247†††Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction

P0248†††Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance

P0249†††Turbocharger Wastegate Solenoid B Low

P0250†††Turbocharger Wastegate Solenoid B High

P0251†††Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)

P0252†††Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)

P0253†††Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector)

P0254†††Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector)

P0255†††Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)

P0256†††Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)

P0257†††Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)

P0258†††Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector)

P0259†††Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector)

P0260†††Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)

P0261†††Cylinder 1 Injector Circuit Low

P0262†††Cylinder 1 Injector Circuit High

P0263†††Cylinder 1 Contribution/Balance Fault

P0264†††Cylinder 2 Injector Circuit Low

P0265†††Cylinder 2 Injector Circuit High

P0266†††Cylinder 2 Contribution/Balance Fault

P0267†††Cylinder 3 Injector Circuit Low

P0268†††Cylinder 3 Injector Circuit High

P0269†††Cylinder 3 Contribution/Balance Fault

P0270†††Cylinder 4 Injector Circuit Low

P0271†††Cylinder 4 Injector Circuit High

P0272†††Cylinder 4 Contribution/Balance Fault

P0273†††Cylinder 5 Injector Circuit Low

P0274†††Cylinder 5 Injector Circuit High

P0275†††Cylinder 5 Contribution/Balance Fault

P0276†††Cylinder 6 Injector Circuit Low

P0277†††Cylinder 6 Injector Circuit High

P0278†††Cylinder 6 Contribution/Balance Fault

P0279†††Cylinder 7 Injector Circuit Low

P0280†††Cylinder 7 Injector Circuit High

P0281†††Cylinder 7 Contribution/Balance Fault

P0282†††Cylinder 8 Injector Circuit Low

P0283†††Cylinder 8 Injector Circuit High

P0284†††Cylinder 8 Contribution/Balance Fault

P0285†††Cylinder 9 Injector Circuit Low

P0286†††Cylinder 9 Injector Circuit High

P0287†††Cylinder 9 Contribution/Balance Fault

P0288†††Cylinder 10 Injector Circuit Low

P0289†††Cylinder 10 Injector Circuit High

P0290†††Cylinder 10 Contribution/Balance Fault

P0291†††Cylinder 11 Injector Circuit Low

P0292†††Cylinder 11 Injector Circuit High

P0293†††Cylinder 11 Contribution/Balance Fault

P0294†††Cylinder 12 Injector Circuit Low

P0295†††Cylinder 12 Injector Circuit High

P0296†††Cylinder 12 Contribution/Range Fault

P0300†††Random/Multiple Cylinder Misfire Detected

P0301†††Cylinder 1 Misfire Detected

P0302†††Cylinder 2 Misfire Detected

P0303†††Cylinder 3 Misfire Detected

P0304†††Cylinder 4 Misfire Detected

P0305†††Cylinder 5 Misfire Detected

P0306†††Cylinder 6 Misfire Detected

P0307†††Cylinder 7 Misfire Detected

P0308†††Cylinder 8 Misfire Detected

P0309†††Cylinder 9 Misfire Detected

P0310†††Cylinder 10 Misfire Detected

P0311†††Cylinder 11 Misfire Detected

P0312†††Cylinder 12 Misfire Detected

P0320†††Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction

P0321†††Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance

P0322†††Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal

P0323†††Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent

P0325†††Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)

P0326†††Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)

P0327†††Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor)

P0328†††Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)

P0329†††Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)

P0330†††Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)

P0331†††Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)

P0332†††Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)

P0333†††Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)

P0334†††Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2)

P0335†††Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction

P0336†††Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance

P0337†††Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input

P0338†††Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input

P0339†††Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent

P0340†††Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction

P0341†††Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance

P0342†††Camshaft Position Sensor Circuit Low Input

P0343†††Camshaft Position Sensor Circuit High Input

P0344†††Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent

P0350†††Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0351†††Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0352†††Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0353†††Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0354†††Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0355†††Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0356†††Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0357†††Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0358†††Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0359†††Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0360†††Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0361†††Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0362†††Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0370†††Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction

P0371†††Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses

P0372†††Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses

P0373†††Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses

P0374†††Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses

P0375†††Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction

P0376†††Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses

P0377†††Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses

P0378†††Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses

P0379†††Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses

P0380†††Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction

P0381†††Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction

P0382†††Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction

P0385†††Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction

P0386†††Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance

P0387†††Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input

P0388†††Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input

P0389†††Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent

P0400†††Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction

P0401†††Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected

P0402†††Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected

P0403†††Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction

P0404†††Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance

P0405†††Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low

P0406†††Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High

P0407†††Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low

P0408†††Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High

P0410†††Secondary Air Injection System Malfunction

P0411†††Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected

P0412†††Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction

P0413†††Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open

P0414†††Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted

P0415†††Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction

P0416†††Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open

P0417†††Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted

P0418†††Secondary Air Injection System Relay "A" Circuit Malfunction

P0419†††Secondary Air Injection System Relay "B" Circuit Malfunction

P0420†††Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)

P0421†††Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)

P0422†††Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)

P0423†††Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)

P0424†††Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)

P0426†††Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 1)

P0427†††Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 1)

P0428†††Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 1)

P0430†††Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)

P0431†††Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)

P0432†††Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)

P0433†††Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)

P0434†††Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)

P0436†††Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 2)

P0437†††Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 2)

P0438†††Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 2)

P0440†††Evaporative Emission Control System Malfunction

P0441†††Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow

P0442†††Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)

P0443†††Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Malfunction

P0444†††Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open

P0445†††Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted

P0446†††Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction

P0447†††Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open

P0448†††Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted

P0449†††Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction

P0450†††Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction

P0451†††Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance

P0452†††Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input

P0453†††Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input

P0454†††Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent

P0455†††Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak)

P0460†††Fuel Level Sensor Circuit Malfunction

P0461†††Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance

P0462†††Fuel Level Sensor Circuit Low Input

P0463†††Fuel Level Sensor Circuit High Input

P0464†††Fuel Level Sensor Circuit Intermittent

P0465†††Purge Flow Sensor Circuit Malfunction

P0466†††Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance

P0467†††Purge Flow Sensor Circuit Low Input

P0468†††Purge Flow Sensor Circuit High Input

P0469†††Purge Flow Sensor Circuit Intermittent

P0470†††Exhaust Pressure Sensor Malfunction

P0471†††Exhaust Pressure Sensor Range/Performance

P0472†††Exhaust Pressure Sensor Low

P0473†††Exhaust Pressure Sensor High

P0474†††Exhaust Pressure Sensor Intermittent

P0475†††Exhaust Pressure Control Valve Malfunction

P0476†††Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance

P0477†††Exhaust Pressure Control Valve Low

P0478†††Exhaust Pressure Control Valve High

P0479†††Exhaust Pressure Control Valve Intermittent

P0480†††Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction

P0481†††Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction

P0482†††Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction

P0483†††Cooling Fan Rationality Check Malfunction

P0484†††Cooling Fan Circuit Over Current

P0485†††Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction

P0486 EGR SensorB Circ

P0487 EGR Throttle Pos Ctrl Circ

P0488 EGR Throttle Pos Ctrl Range/Perf

P0489 Exhaust Gas Recirculation Ctrl Circ Low

P0490 Exhaust Gas Recirculation Ctrl Circ High

P0491 Sec Air Inj Sys (bank1)

P0492 Sec Air Inj Sys (bank2)

P0493 Fan Overspeed

P0494 Fan Speed Low

P0495 Fan Speed High

P0496 Evaporative Emission Sys High Purge Flow

P0497 Evaporative Emission Sys Low Purge Flow


Õŗ „Žŗ‚ŪůĢ       ¬ŚūŪůڣ١ ŪŗÁŗš