SmallNuke


 —ÚūŗŪŤųÍŤ
√Žŗ‚Ūŗˇ ŮÚūŗŪŤŲŗ


ŐÓŤ šŤŗ„ŪÓŮÚŤųŚŮÍŤŚ ÔūÓ„ūŗžžŻ
    “ŚŮÚŤūÓ‚ŗŪŤŚ ŪŗŮÓŮÓ‚ VP 44 Ūŗ ŮÚŚŪšŚ

††ŐÓŚ ÓŠÓūůšÓ‚ŗŪŤŚ


    STEP - 3 Bosch (ŗŪŗŽÓ„ ÚūŚÚŁŚť ŮÚůÔŚŪŤ Ńőō)
    ŌūŚŮŮ šŽˇ ‚ÚůŽÓÍ RLS CRI 2.1

ŌūÓ„ūŗžžŻ ÔÓ ŗ‚ÚÓšŤŗ„ŪÓŮÚŤÍŚ
    –ŗÁŪÓŚ
    OBD II
    VAG
    Ford
—ÚŗÚŁŤ Ť šŗŪŪŻŚ
    ŃŽÓÍ šŗŪŪŻű 0 VAG
    ņšŗÔÚŚū 2KL
    Usb K-line
    őÝŤŠÍŤ Ford epic 92-94
    őÝŤŠÍŤ Ford epic 95-2000
    Common rail
    “ŚŮÚÔŽŗŪŻ ŪŗŮÓŮÓ‚ ŠÓÝ
 ÓšŻ ÓÝŤŠÓÍ OBD II
     ÓšŻ P0000-P0497
     ÓšŻ P0500-P0A29
     ÓšŻ P1000-P1495
     ÓšŻ P1500-P2091
    U  ÓšŻ
    C ÍÓšŻ
    B ÍÓšŻ

—ŮŻŽÍŤ

 ÓŪÚŗÍÚŻ
–ŚžÓŪÚ ŰÓūŮůŪÓÍ

 ‘Óūůž
‘Óūůž

 ŌÓŤŮÍ ÔÓ ŮŗťÚů ÔūÓ„ūŗžž Ť ÍÓšÓ‚ ŪŚŤŮÔūŗ‚ŪÓŮÚŚť DCi CDI hdi


 

  ÓšŻ P1500-P2091

P1500†††Vehicle Speed Sensor Intermittent

P1501†††Vehicle Speed Sensor Out Of Self Test Range

P1502†††Vehicle Speed Sensor Intermittent Malfunction

P1503†††Auxillary Speed Sensor Fault

P1504†††Idle Air Control Circuit Malfunction

P1505†††Idle Air Control System At Adaptive Clip

P1506†††Idle Air Control Overspeed Error

P1507†††Idle Air Control Underspeed Error

P1508†††Idle Control System Circuit Open

P1509†††Idle Control System Circuit Shorted

P1510†††Idle Signal Circuit Malfunction

P1511†††Idle Switch (Electric Control Throttle) Circuit Malfunction

P1512†††Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Closed

P1513†††Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Closed

P1514†††High Load Neutral/Drive Fault

P1515†††Electric Current Circuit Malfunction

P1516†††IMRC Input Error (Bank 1)

P1517†††IMRC Input Error (Bank 2)

P1518†††Intake Manifold Runner Control (Stuck Open)

P1519†††Intake Manifold Runner Control (Stuck Closed)

P1520†††Intake Manifold Runner Control Circuit Malfunction

P1521†††Variable Intake Solenoid #1 Circuit Malfunction

P1522†††Variable Intake Solenoid #2 Circuit Malfunction

P1523†††IVC Solenoid Circuit Malfunction

P1524†††Variable Intake Solenoid System

P1525†††Air Bypass Valve System

P1526†††Air Bypass System

P1527†††Accelerate Warmup Solenoid Circuit Malfunction

P1528†††Subsidiary Throttle Valve Solenoid Circuit Malfunction

P1529†††SCAIR Solenoid Circuit Malfunction

P1530†††A/C Clutch Circuit Malfunction

P1531†††Invalid Test - Accelerator Pedal Movement

P1532†††IMCC Circuit Malfunction, Bank B

P1533†††AAI Circuit Malfunction

P1534†††Inertia Switch Activated

P1535†††Blower Fan Speed Circuit Range/Performance

P1536†††Parking Brake Switch Circuit Failure

P1537†††Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Open

P1538†††Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Open

P1539†††Power To A/C Clutch Circuit Overcurrent

P1540†††Air Bypass Valve Circuit Malfunction

P1549†††IMCC Circuit Malfunction, Bank B

P1550†††PSPS Out Of Self Test Range

P1565†††Speed Control Command Switch Out of Range High

P1566†††Speed Control Command Switch Out of Range Low

P1567†††Speed Control Output Circuit Continuity

P1568†††Speed Control Unable to Hold Speed

P1571†††Brake Switch Malfunction

P1572†††Brake Pedal Switch Circuit Malfunction

P1573†††Throttle Position Not Available

P1574†††Throttle Position Sensor Disagreement btwn Sensors

P1575†††Pedal Position Out of Self Test Range

P1576†††Pedal Position Not Available

P1577†††Pedal Position Sensor Disagreement btwn Sensors

P1578†††ETC Power Less Than Demand

P1579†††ETC In Power Limiting Mode

P1580†††Electronic Throttle Monitor PCM Override

P1581†††Electronic Throttle Monitor Malfunction

P1582†††Electronic Throttle Monitor Data Available

P1583†††Electronic Throttle Monitor Cruise Disable

P1584†††TCU Detected IPE Circuit Malfunction

P1585†††Throttle Control Unit Malfunction

P1586†††Throttle Control Unit Throttle Position Malfunction

P1587†††Throttle Control Unit Modulated Command Malfunction

P1588†††Throttle Control Unit Detected Loss of Return Spring

P1589†††TCU Unable To Control Desired Throttle Angle

P1600†††Loss of KAM Power; Open Circuit

P1601†††ECM/TCM Serial Communication Error

P1602†††Immobilizer/ECM Communication Error

P1603†††EEPROM Malfunction

P1604†††Code Word Unregestered

P1605†††Keep Alive Memory Test Failure

P1606†††ECM Control Relay O/P Circuit Malfunction

P1607†††MIL O/P Circuit Malfunction

P1608†††Internal ECM Malfunction

P1609†††Diagnostic Lamp Driver Fault

P1610†††SBDS Interactive Codes

P1611†††SBDS Interactive Codes

P1612†††SBDS Interactive Codes

P1613†††SBDS Interactive Codes

P1614†††SBDS Interactive Codes

P1615†††SBDS Interactive Codes

P1616†††SBDS Interactive Codes

P1617†††SBDS Interactive Codes

P1618†††SBDS Interactive Codes

P1619†††SBDS Interactive Codes

P1620†††SBDS Interactive Codes

P1621†††Control Module Long Term Memory Performance/ Immobilizer Code Words Do Not Match

P1622†††Immobilizer ID Does Not Match

P1623†††Immobilizer Code Word/ID Number Write Failure

P1624†††Anti Theft System

P1625†††B+ Supply To VCRM Fan Circuit Malfunction

P1626†††Theft Deterrent Fuel Enable Signal Not Received/ B+ Supply To VCRM A/C Circuit Malfunction

P1627†††Module Supply Voltage Out Of Range

P1628†††Module Ignition Supply Input Malfunction

P1629†††Internal Voltage Regulator Malfunction

P1630†††Internal Vref Malfunction

P1631†††Theft Deterrent Start Enable Signal Not Correct/ Main Relay Malfunction (Power Hold)

P1632†††Smart Alternator Faults Sensor/Circuit Malfunction

P1633†††KAM Voltage Too Low

P1634†††Data Output Link Circuit Failure

P1635†††Tire / Axle Ratio Out of Acceptable Range

P1636†††Inductive Signature Chip Communication Error

P1637†††Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network Malfunction

P1638†††Can Link ECM/INSTM Circuit / Network Malfunction

P1639†††Vehicle ID Block Corrupted or Not Programmed

P1640†††Powertrain DTCs Available in Another Module

P1641†††Fuel Pump Primary Circuit Failure

P1642†††Fuel Pump Monitor Circuit High Input

P1643†††Fuel Pump Monitor Circuit Low Input

P1644†††Fuel Pump Speed Control Circuit Malfunction

P1645†††Fuel Pump Resistor Switch Circuit Malfunction

P1650†††PSP Switch Out of Self Test Range

P1651†††PSP Switch Input Malfunction

P1652†††IAC Monitor Disabled by PSP Switch Failed On

P1653†††Power Steering Output Circuit Malfunction

P1654†††Recirculation Override Circuit Malfunction

P1655†††Starter Disable Circuit Malfunction

P1660†††Output Circuit Check Signal High

P1661†††Output Circuit Check Signal Low

P1662†††IDM_EN Circuit Failure

P1663†††Fuel Demand Command Signal Circuit Malfunction

P1667†††CI Circuit Malfunction

P1668†††PCM - IDM Communications Error

P1670†††Electronic Feedback Signal Not Detected

P1680†††Metering Oil Pump Malfunction

P1681†††Metering Oil Pump Malfunction

P1682†††Metering Oil Pump Malfunction

P1683†††Metering Oil Pump Temperature Sensor Circuit Malfunction

P1684†††Metering Oil Pump Position Sensor Circuit Malfunction

P1685†††Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction

P1686†††Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction

P1687†††Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction

P1688†††Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction

P1689†††Oil Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction

P1690†††Wastegate Solenoid Circuit Malfunction

P1691†††Turbo Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction

P1692†††Turbo Control Solenoid Circuit Malfunction

P1693†††Turbo Charge Control Circuit Malfunction

P1694†††Turbo Charge Relief Circuit Malfunction

P1700†††Transmission Indeterminate Failure (Failed to Neutral)

P1701†††Reverse Engagement Error

P1702†††TRS Circuit Intermittent Malfunction

P1703†††Brake Switch Out Of Self Test Range

P1704†††Digital TRS Failed to Transition States in KOEO / KOER

P1705†††Not in P or N During KOEO / KOER

P1706†††High Vehicle Speed Observed in Park

P1707†††Transfer Case Neutral Indicator Hard Fault Present

P1708†††Clutch Switch Circuit Malfunction

P1709†††PNP Switch Out Of Self Test Range

P1711†††TFT Sensor Out Of Self Test Range

P1712†††Trans Torque Reduction Request Signal Malfunction

P1713†††TFT Sensor In Range Failure Low Value

P1714†††SSA Inductive Signature Malfunction

P1715†††SSB Inductive Signature Malfunction

P1716†††SSC Inductive Signature Malfunction

P1717†††SSD Inductive Signature Malfunction

P1718†††TFT Sensor In Range Failure High

P1720†††Vehicle Speed (Meter) Circuit Malfunction

P1721†††Gear 1 Incorrect Ratio

P1722†††Gear 2 Incorrect Ratio

P1723†††Gear 3 incorrect Ratio

P1724†††Gear 4 Incorrect Ratio

P1725†††Insufficient Engine Speed Increase During Self Test

P1726†††Insufficient Engine Speed Decrease During Self Test

P1727†††Coast Clutch Solenoid Inductive Signature Malfunction

P1728†††Transmission Slip Error

P1729†††4x4 Low Switch Error

P1730†††Gear Control Malfunction 2,3,5

P1731†††1-2 Shift Malfunction

P1732†††2-3 Shift Malfunction

P1733†††3-4 Shift Malfunction

P1734†††Gear Control Malfunction

P1735†††First Gear Switch Circuit Malfunction

P1736†††Second Gear Switch Circuit Malfunction

P1737†††Lockup Solenoid System

P1738†††Shift Time Error

P1739†††Slip Solenoid System

P1740†††Torque Converter Clutch Inductive Signature Malfunction

P1741†††Torque Converter Clutch Control Error

P1742†††Torque Converter Clutch Solenoid Failed On

P1743†††Torque Converter Clutch Solenoid Failied On

P1744†††Torque Converter Clutch System Performance

P1745†††Line Pressure Solenoid System

P1746†††Pressure Control Solenoid "A" Open Circuit

P1747†††Pressure Control Solenoid "A" Short Circuit

P1748†††EPC Malfunction

P1749†††Pressure Control Solenoid Failed Low

P1751†††Shift Solenoid A Performance

P1754†††Coast Clutch Solenoid Circuit Malfunction

P1755†††Intermediate Speed Sensor (ISS) Malfunction

P1756†††Shift Solenoid B Performance

P1760†††Pressure Control Solenoid "A" Short Circuit

P1761†††Shift Solenoid C Performance

P1762†††Overdrive Band Failed Off

P1765†††Timing Solenoid Circuit Malfunction

P1767†††Torque Converter Clutch Circuit Malfunction

P1768†††Performance / Normal / Winter Mode Input Malfunction

P1769†††AG4 Transmission Torque Modulation Fault

P1770†††Clutch Solenoid Circuit Malfunction

P1775†††Transmission System MIL Fault

P1776†††Ignition Retard Request Duration Fault

P1777†††Ignition Retard Request Circuit Fault

P1778†††Transmission Reverse I/P Circuit Malfunction

P1779†††TCIL Circuit Malfunction

P1780†††Trans Control Switch (O/D Cancel) Out of Self Test Range

P1781†††4X4 Switch Out of Self Test Range

P1782†††P/ES Circuit Out Of Self Test Range

P1783†††Transmission Overtemperature Condition

P1784†††Transmission Mechanical Failure - First And Reverse

P1785†††Transmission Mechanical Failure - First And Second

P1786†††3-2 Downshift Error

P1787†††2-1 Downshift Error

P1788†††Pressure Control Solenoid "B" Open Circuit

P1789†††Pressure Control Solenoid "B" Short Circuit

P1790†††TP (Mechanical) Circuit Malfunction

P1791†††TP (Electric) Circuit Malfunction

P1792†††Barometer Pressure Circuit Malfunction

P1793†††Intake Air Volume Circuit Malfunction

P1794†††Battery Voltage Circuit Malfunction

P1795†††Idle Switch Circuit Malfunction

P1796†††Kick Down Switch Circuit Malfunction

P1797†††Neutral Switch Circuit Malfunction

P1798†††Coolant Temperature Circuit Malfunction

P1799†††Hold Switch Circuit Malfunction

P1800†††Transmission Clutch Interlock Safety Switch Circuit Failure

P1801†††Transmission Clutch Interlock Safety Switch Open Circuit

P1802†††Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Battery

P1803†††Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Ground

P1804†††Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Circuit Failure

P1805†††Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Open Circuit

P1806†††Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Battery

P1807†††Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Ground

P1808†††Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Circuit Failure

P1809†††Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Open Circuit

P1810†††TFP Valve Position Switch Circuit/ Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Battery

P1811†††Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Ground

P1812†††Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Circuit Failure

P1813†††Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Open Circuit

P1814†††Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Battery

P1815†††Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Ground

P1816†††Transmission Neutral Safety Switch Circuit Failure

P1817†††Transmission Neutral Safety Switch Open Circuit

P1818†††Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Battery

P1819†††Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Ground

P1820†††Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure

P1821†††Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Open Circuit

P1822†††Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery

P1823†††Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground

P1824†††Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Circuit Failure

P1825†††Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Open Circuit

P1826†††Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To Battery

P1827†††Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To Ground

P1828†††Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure

P1829†††Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Open Circuit

P1830†††Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery

P1831†††Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground

P1832†††Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Circuit Failure

P1833†††Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Open Circuit

P1834†††Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Battery

P1835†††Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Ground

P1836†††Transmission Transfer Case Front Shaft Speed Sensor Circuit Failure

P1837†††Transmission Transfer Case Rear Shaft Speed Sensor Circuit Failure

P1838†††Transmission Transfer Case Shift Motor Circuit Failure

P1839†††Transmission Transfer Case Shift Motor Open Circuit

P1840†††Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To Battery

P1841†††Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To Ground

P1842†††Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Circuit Failure

P1843†††Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Open Circuit

P1844†††Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Battery

P1845†††Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Ground

P1846†††Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Circuit Failure

P1847†††Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Open Circuit

P1848†††Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Short Circuit To Battery

P1849†††Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Short Circuit To Ground

P1850†††Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Circuit Failure

P1851†††Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Open Circuit

P1852†††Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Short Circuit To Battery

P1853†††Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Short Circuit To Ground

P1854†††Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Circuit Failure

P1855†††Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Open Circuit

P1856†††Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Short Circuit To Battery

P1857†††Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Short Circuit To Ground

P1858†††Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Circuit Failure

P1859†††Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Open Circuit

P1860†††TCC PWM Solenoid Circuit Electrical/ Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Short Circuit To Battery

P1861†††Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Short Circuit To Ground

P1862†††Transmission Transfer Case Contact Plate Power Circuit Failure

P1863†††Transmission Transfer Case Contact Plate Power Open Circuit

P1864†††Transmission Transfer Case Contact Plate Power Short To Battery

P1865†††Transmission Transfer Case Contact Plate Power Short To Ground

P1866†††Transmission Transfer Case System Concern - Servicing Required

P1867†††Transmission Transfer Case Contact Plate General Circuit Failure

P1868†††Transmission Automatic 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit Failure

P1869†††Transmission Automatic 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit Short To Battery

P1870†††Transmission Component Slipping/ Transmission Mechanical Transfer Case 4x4 Switch Circuit Failure

P1871†††Transmission Mechanical Transfer Case 4x4 Switch Circuit Short To Battery

P1872†††Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit Failure

P1873†††Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit Short To Battery

P1874†††Transmission Automatic Hall Effect Sensor Power Circuit Failure

P1875†††Transmission Automatic Hall Effect Sensor Power Circuit Short To Battery / 4WD Low Switch Circuit Electrical

P1876†††Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Failure

P1877†††Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Short To Battery

P1878†††Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Circuit Failure

P1879†††Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Open Circuit

P1880†††Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Short to Battery

P1881†††Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEM

P1882†††Engine Coolant Level Switch Circuit Short to Ground

P1883†††Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEM

P1884†††Engine Coolant Level Lamp Circuit Short to Ground

P1885†††Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Short to Ground

P1886†††4X4 Initialization Failure

P1890†††Transmission 4WD Mode Select Return Input Circuit Failure

P1891†††Transmission Transfer Case Contact Plate Ground Return Open Circuit

P1900†††OSS Circuit Intermittent Malfunction

P1901†††TSS Circuit Intermittent Malfunction

P1902†††Pressure Control Solenoid "B" Intermittent Short

P1903†††Pressure Control Solenoid "C" Short Circuit

P1904†††Pressure Control Solenoid "C" Open Circuit

P1905†††Pressure Control Solenoid "C" Intermittent Short

P1906†††Kickdown Pull Relay Open or Short Circuit to Ground

P1907†††Kickdown Hold Relay Open or Short Circuit to Ground

P1908†††Transmission Pressure Circuit Solenoid Open or Short to Ground

P1909†††Trans †Temp †Sensor Circuit Open or Shorted to Pwr †or Gnd

P1910†††VFS A Pressure Output Failed Low

P1911†††VFS B Pressure Output Failed Low

P1912†††VFS C Pressure Output Failed Low

P1913†††Pressure Switch A Circuit Malfunction

P1914†††Manually Shifted Automatic (MSA) Sw †Circuit Malf

P1915†††Reverse Switch Circuit Malfunction

P1916†††High Clutch Drum Speed Sensor Malfunction

P1917†††High Clutch Drum Speed Sensor Intermittent

P1918†††Transmission Range Display Circuit Malfunction

P2000 NOx Trap Efficiency Below Threshold Bank1

P2001 NOx Trap Efficiency Below Threshold Bank2

P2002 Particulate Trap Efficiency Below Threshold Bank1

P2003 Particulate Trap Efficiency Below Threshold Bank2

P2004 Intake Manifold Runner Ctrl Stuck Open Bank1

P2005 Intake Manifold Runner Ctrl Stuck Open Bank2

P2006 Intake Manifold Runner Ctrl Stuck Closed Bank1

P2007 Intake Manifold Runner Ctrl Stuck Closed Bank2

P2008 Intake Manifold Runner Ctrl Circ/Open Bank1

P2009 Intake Manifold Runner Ctrl Circ Low Bank1

P2010 Intake Manifold Runner Ctrl Circ High Bank1

P2011 Intake Manifold Runner Ctrl Circ/Open Bank2

P2012 Intake Manifold Runner Ctrl Circ Low Bank2

P2013 Intake Manifold Runner Ctrl Circ High Bank2

P2014 Intake Manifold Runner Pos Sensor/Switch Circ Bank1

P2015 Intake Manifold Runner Pos Sensor/Switch Circ Range/Perf Bank1

P2016 Intake Manifold Runner Pos Sensor/Switch Circ Low Bank1

P2017 Intake Manifold Runner Pos Sensor/Switch Circ High Bank1

P2018 Intake Manifold Runner Pos Sensor/Switch Circ Interm Bank1

P2019 Intake Manifold Runner Pos Sensor/Switch Circ Bank2

P2020 Intake Manifold Runner Pos Sensor/Switch Circ Range/Perf Bank2

P2021 Intake Manifold Runner Pos Sensor/Switch Circ Low Bank2

P2022 Intake Manifold Runner Pos Sensor/Switch Circ High Bank2

P2023 Intake Manifold Runner Pos Sensor/Switch Circ Interm Bank2

P2024 EVAP Fuel Vapor Temp Sensor Circ

P2025 EVAP Fuel Vapor Temp Sensor Perf

P2026 EVAP Fuel Vapor Temp Sensor Circ Low Voltage

P2027 EVAP Fuel Vapor Temp Sensor Circ High Voltage

P2028 EVAP Fuel Vapor Temp Sensor Circ Interm

P2029 Fuel Fired Heater Disabled

P2030 Fuel Fired Heater Perf

P2031 Exhaust Gas Temp Sensor Circ Bank1 Sensor 2

P2032 Exhaust Gas Temp Sensor Circ Low Bank1 Sensor 2

P2033 Exhaust Gas Temp Sensor Circ High Bank1 Sensor 2

P2034 Exhaust Gas Temp Sensor Circ Bank2 Sensor 2

P2035 Exhaust Gas Temp Sensor Circ Low Bank2 Sensor 2

P2036 Exhaust Gas Temp Sensor Circ High Bank2 Sensor 2

P2037 Reductant Inj Air Press Sensor Circ

P2038 Reductant Inj Air Press Sensor Circ Range/Perf

P2039 Reductant Inj Air Press Sensor Circ Low Input

P2040 Reductant Inj Air Press Sensor Circ High Input

P2041 Reductant Inj Air Press Sensor Circ Interm

P2042 Reductant Temp Sensor Circ

P2043 Reductant Temp Sensor Circ Range/Perf

P2044 Reductant Temp Sensor Circ Low Input

P2045 Reductant Temp Sensor Circ High Input

P2046 Reductant Temp Sensor Circ Interm

P2047 Reductant Injector Circ/Open Bank1 Unit 1

P2048 Reductant Injector Circ Low Bank1 Unit 1

P2049 Reductant Injector Circ High Bank1 Unit 1

P2050 Reductant Injector Circ/Open Bank2 Unit 1

P2051 Reductant Injector Circ Low Bank2 Unit 1

P2052 Reductant Injector Circ High Bank2 Unit 1

P2053 Reductant Injector Circ/Open Bank1 Unit 2

P2054 Reductant Injector Circ Low Bank1 Unit 2

P2055 Reductant Injector Circ High Bank1 Unit 2

P2056 Reductant Injector Circ/Open Bank2 Unit 2

P2057 Reductant Injector Circ Low Bank2 Unit 2

P2058 Reductant Injector Circ High Bank2 Unit 2

P2059 Reductant Inj Air Pump Ctrl Circ/Open

P2060 Reductant Inj Air Pump Ctrl Circ Low

P2061 Reductant Inj Air Pump Ctrl Circ High

P2062 Reductant Supply Ctrl Circ/Open

P2063 Reductant Supply Ctrl Circ Low

P2064 Reductant Supply Ctrl Circ High

P2065 Fuel Level SensorB Circ

P2066 Fuel Level SensorB Perf

P2067 Fuel Level SensorB Circ Low

P2068 Fuel Level SensorB Circ High

P2069 Fuel Level SensorB Circ Interm

P2070 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Open

P2071 IMT Valve Stuck Closed

P2075 IMT Valve Pos Sensor/Switch Circ

P2076 IMT Valve Pos Sensor/Switch Circ Range/Perf

P2077 IMT Valve Pos Sensor/Switch Circ Low

P2078 IMT Valve Pos Sensor/Switch Circ High

P2079 IMT Valve Pos Sensor/Switch Circ Interm

P2080 Exhaust Gas Temp Sensor Circ Range/Perf Bank1 Sensor 1

P2081 Exhaust Gas Temp Sensor Circ Interm Bank1 Sensor 1

P2082 Exhaust Gas Temp Sensor Circ Range/Perf Bank2 Sensor 1

P2083 Exhaust Gas Temp Sensor Circ Interm Bank2 Sensor 1

P2084 Exhaust Gas Temp Sensor Circ Range/Perf Bank1 Sensor 2

P2085 Exhaust Gas Temp Sensor Circ Interm Bank1 Sensor 2

P2086 Exhaust Gas Temp Sensor Circ Range/Perf Bank2 Sensor 2

P2087 Exhaust Gas Temp Sensor Circ Interm Bank2 Sensor 2

P2088 A Camshaft Pos Actuator Ctrl Circ Low Bank1

P2089 A Camshaft Pos Actuator Ctrl Circ High Bank1

P2090 B Camshaft Pos Actuator Ctrl Circ Low Bank1

P2091 B Camshaft Pos Actuator Ctrl Circ High Bank1


Õŗ „Žŗ‚ŪůĢ       ¬ŚūŪůڣ١ ŪŗÁŗš